תנאי שימוש

ברוכים  הבאים לאתר "שרלילה", אשר מספק מגוון תכנים למבוגרים בלבד הכוללים סרטוני סקס ישראלים בחינם, סרטי סקס בינלאומיים חינם, סיפורים ארוטיים, שיחות סקס ועוד...

השימוש באתר שרלילה כפוף ומותנה למפורט בהסכם זה - תקנון/תנאי השימוש באתר: האמור בהסכם זה מובא בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד לנשים וגברים יחדיו.

הגדרות
גולש/משתמש/אתה - כל אדם או גוף אשר נכנס לאתר שרלילה ועושה בו שימוש כלשהו.
האתר - האתר "שרלילה" שכתובתו sharlila.co.il .


אחריות האתר
האתר מכיל תכנים בעלי אופי מיני המיועדים למבוגרים בלבד. לתשומת ליבך, חלק מהתכנים באתר עלולים לפגוע ברגשותיך. התכנים מובאים באתר במתכונת AS IS ואינם מותאמים עבורך אישית. האתר אינו מתחייב להוסיף או להסיר תכנים כלשהם מהאתר לפי בקשתך אלא עפ"י שיקול דעתו בלבד.

האתר לא יהיה אחראי לנזק ישיר/עקיף כלשהו שייגרם למשתמש עקב השימוש באתר בצורה כלשהי, בין אם הנזק הוא תוצאתי, פיזי, נפשי, כספי, תדמיתי או  נזק אחר כלשהו. האתר לא מתחייב שהשירותים הניתנים הו יסופקו כסדרם ללא הפרעות, תקלות, הפסקות זמניות או קבועות. האתר לא יהיה אחראי בגין כל נזק שעשוי להיגרם לך עקב פעילות לא סדירה ותקינה של האתר.
האתר משתמש בתכנים של צד ג'. על כן האתר לא יהיה אחראי בגין כל תוכן אשר יפורסם בו לרבות: סרטים, סיפורים, פרסומות, מודעות, מדריכים, כתבות, תגובות וכיו"ב. הארתר עלול להכליל חומר פרסומי ו/או קישורים לאתרים חיצוניים. האתר לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לכל חומר פרסומי שיופיע בו, בין אם המשתמש עשה בו שימוש או לא, וכן לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למשתמש עקב מעבר לאתר חיצוני באמצעות קישור מדפי האתר. גבנוסף האתר לא יהיה אחראי לתקינותם של הקישורים או הפרסומות וכן לאמיתותם או אמינותן ו/או לטיבם. האחריות הבלעדית לכך תחול על המפרסמים או האתרים/עסקים אשר בהם רכש או השתמש המשתמש בשירותים/מוצרים המוצעים.

המשתמש

המשתמש מצהיר כי הוא מעל ל-18 וכי השימוש באתר מיועדים לצרכיו האישיים בלבד.
המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך כי התכנים באתר עלולים להיות בוטים/גסים. האחריות הבלעדית על השימוש באתר בתכניו, תחול על המשתמש בלבד.
המשתמש מצהיר ומתחייב כי
:
א.כל הפרטים שהוא מפרסם באתר, היה ויתבקש לכך הם נכונים ואמיתיים.
ב.הוא לא העביר באתר בצורה כלשהיא כל חומר המכיל "וירוסים" , סוסים טרויאנים, "תולעים" או כל חומר אחר שהינו מזיק ו/או פוגע בצורה כלשהי בפרטיות של המשתמשים באתר או באתר עצמו, וכן להפר כל חוק ו/או תקנה אגב השימוש בשירות, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל הנוגעים להעברת מידע או תוכנה.
ג.הוא מסכים ומבין כי הפרת הסכם זה עלולה לגרור אחריה אחריות פלילית או אזרחית. האתר רשאי לחקור מקרים בהם כרוכות הפרות כאמור לעיל ורשאי לערב ו/או לשתף פעולה עם רשויות החוק כנגד כל גורם שמעורב בהפרת אבטחה כלשהי.
ד. לא לפרסם באתר חומר המכיל לשון הרע אודות אדם כלשהו ו/או חומר פורנוגרפי מכל סוג שהוא אשר צולם ללא ידיעתו של המשתתף/פים.
ה. לא לפרסם באתר פרטים אישיים של כל אדם.
ו. השימוש באתר ייעשה באחריותו של המשתמש בלבד.
ז. המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל תלונה, דרישה, תביעה כנגד האתר או מי מבעליו, מנהליו, עובדיו או כל אדם או גוף מטעמו בגין השימוש באתר, תכניו, שירותיו ומגרעותיו.


קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים ועיצוב האתר, לרבות שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים (בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים), סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גרפים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו- הינם רכוש האתר בלבד, אלא אם צוין אחרת במפורש.
יצוין כי האתר משתמש בתכנים של צדדי ג' אחרים וכי האחריות על תכנים אלו אינם חלים על האתר. היה והופרו זכויות היוצרים שלך בגין תוכן כלשהו, הינך רשאי לפנות לאתר בבקשה להסירו. עם זאת, הינ מבין, יודע ומסכים כי האתר לא יהיה אחראי על הסרת התוכן מצד ג' אחר כלשהו אשר עושה שימוש באותו התוכן.
אין להעתיק,להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לכל צד שלישי את כל האמור לעיל, ו/או כל חלק ממנו.
אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכל האמור לעיל, אלא בהיתר מראש ובכתב מהאתר.


האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את פרטי הסכם זה ללא כל התרעה ו/או הודעה מוקדמת, בכל עת ועפ"י שיקול דעתו בלבד
.
הינך מתחייב לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אובדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת הסכם זה.
בנוסף, תשפה את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שמסרת באתר, על אילו מהשירותים הכלולים בו.

השימוש באתר כפוף לדיני מדינת ישראל.
כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת להסכם זה ו/או לשימוש בשירותי האתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית משפט אזרחי המוסמך לעסוק בתחום בעיר תל אביב במדינת ישראל, לרבות טענות ו/או דרישות ו/או תביעות שמקורן בחו"ל או נוגעות לחוקי מדינות זרות או חוק בינלאומי.